Kan funktionsnivå vid utskrivning från IVA predicera fortsatt vårdbehov? : - En prospektiv kohortstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Författare: Therese Olsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och syfte: Intensivvård (IVA-vård) kan vid svår sjukdom eller skada vara livsavgörande men vården riskerar att skapa långvariga resttillstånd. Att identifiera patienter med låg funktionsförmåga och risk för långvarig sjukhusvård kan vara betydelsefullt för att optimera åtgärder och resurser i den fortsatta vården av IVA-patienter. Syftet med studien var att studera i vilken utsträckning funktionsnivån vid utskrivning från IVA kan predicera behovet av fortsatt akutsjukvård gällande antalet vårddagar (LOS' akutsjukvård). Metod: En prospektiv kohortstudie där funktionsförmågan vid utskrivning från intensivvården bedömdes med CPAx (The Chelsea Critical Care Physical Assessment tool). CPAx-bedömning utfördes vid tre tillfällen/vecka under intensivvårdstiden. CPAx-poäng vid utskrivning från IVA noterades. Vårddagar inom akutsjukvård samt bakgrundsvariabler inhämtades via patientjournalen. Övriga prediktorer för LOS akutsjukvård som undersöktes var ålder, BMI och SAPS3 (Simplified Acute Physiologic Score 3). Funktionsförmågans korrelation och prediktion för LOS akutsjukvård analyserades genom korrelations- och regressionsanalys. Resultatsammanfattning: Totalt inkluderades 52 patienter. En låg till måttlig korrelation förelåg mellan CPAx-poäng och LOS akutsjukvård (rs=-0,465, p=0,001). CPAx:s predicerande förmåga för LOS akutsjukvård var 14 procent (p=0,006). IVA-dagar (rs=-0,422, p=0,002) och SAPS3 (rs=0,279, p=0,05) korrelerade signifikant med LOS akutsjukvård, men kunde ej predicera LOS akutsjukvård. Vid multipel regressionsanalys var förklaringsgraden 13,2 procent, endast CPAx kunde signifikant förklara förändringen i LOS akutsjukvård i relation till IVA-dagar och SAPS3. En enhetsökning i CPAx-poäng förklarade en minskad vårdtid på 0,29 dagar (β=-0,290). Slutsats: Även om funktionsförmåga mätt med CPAx inte kan förklara helheten av LOS akutsjukvårdkan det vara en viktig faktor för bedömningen av fortsatt vårdbehov efter utskrivning från IVA. 'LOS=length of stay

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)