Närståendes upplevelser av att vårda en partner som drabbats av stroke – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke har visat sig påverka patientens kognitiva och fysiska hälsa negativt. Rollen som vårdgivare i hemmet kan komma som en chock för den vårdande partnern och beror på en hög fysisk samt psykisk vårdbörda. Detta kan resultera i en försämrad hälsa för den närstående. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur närstående upplevde situationen som vårdgivare till sin partner som drabbats av stroke. Metod: En litteraturöversikt valdes där sexton vetenskapliga artiklar har inkluderats. Resultat: Litteraturöversiktens resultat speglade till stor del närstående kvinnors upplevelser av att vårda sin partner som drabbats av stroke. I analysen framträdde sju teman; Information, Hemsituation, Ekonomi, Fysisk- och psykisk ohälsa, Förlorad självständighet, Relationer och Socialt stöd. Slutsats: Närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information, stöd eller uppföljning från vårdpersonal, vilket påverkade deras fysiska- och psykiska hälsa. Stödgrupper upplevdes av de anhöriga som positivt och bidrog till bättre förutsättningar för den vårdgivande rollen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)