Hållbara Hökarängen

Detta är en Master-uppsats från KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

Sammanfattning:

Hållbar stadsutveckling framstår som allt viktigare för att hantera de klimatproblem som jorden står inför. Då merparten av våra städer är färdigbyggda krävs förändringar i existerade stadsdelar för att våra samhällen skall bli mer hållbara inom en rimlig framtid. För att nå en varaktig hållbarhet är det nödvändigt att de boende i områdena inkluderas i utvecklingsarbetet mot en mer hållbar stadsdel. Det är för de boende som stadsdelarna utformas och det är deras val som avgör om stadsdelen har möjlighet att utvecklas till en mer hållbar stadsdel eller inte.Detta examensarbete undersöker hur det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem har genomfört en hållbarhetssatsning i Stockholmsförorten Hökarängen. Projektet som Stockholmshem driver heter Hållbara Hökarängen och i ett av delprojekten ges de boende i området möjlighet att engagera sig och delvis bestämma vilka frågor som Stockholmshem skall driva. Examensarbetet undersöker hur Stockholmshem har arbetat för att informera och engagera de boende i Hökarängen i hållbarhetsfrågor och om Stockholmshems hållbarhetsarbete har lett till en ökad social utveckling i Hökarängen. Genom intervjuer med boende och representanter för lokala föreningar i Hökarängen samt personer som arbetar i projektet Hållbara Hökarängen ges en bild av hur arbetet har sett ut och hur arbetet har mottagits av de tillfrågade. Examensarbetet bidrar till en djupare förståelse för hur ett bostadsbolag kan genomföra förändringar i ett område, som leder till att de boende i området ändrar sina vanor åt det miljövänliga hållet och hur denna förändring av vanor kan bevaras över tiden. Studien fann att vardagsnära frågor som ger en synbar förändring i boendemiljön har väckt störst engagemang hos de tillfrågade. Vidare fann studien att projektet Hållbara Hökarängen har förbättrat utomhusmiljön och serviceutbudet i Hökarängen och gjort Stockholmshem mer synligt för de boende i området, vilket har förbättrat relationen mellan de tillfrågade boende i Hökarängen och Stockholmshem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)