Vilka kunskaper krävs för att ta fram en jämställdhetsplan? – Från teori till praktik

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

Sammanfattning: Vårt övergripande syfte med uppsatsen har varit att göra ett förslag till en kommunövergripande jämställdhetspolicy för Marks kommun. Denna ska ligga till grund vid framtagning av jämställdhetsplaner. Yt-terligare krävs kunskaper om jämställdhetslagen, aktuell jämställdhetssituation och en framtida önskad situation. Vi har genomfört totalt 15 kvalitativa intervjuer i Marks kommun, Göteborgs Stad, Örgryte Stadsdelsförvaltning, SKF och Volvo. I uppsatsen har vi resonerat kring nyckelorden; kön och genus, förändring, organisationskultur, kommunikation, makt och ledarskap och kompetens. Nyckelorden anser vi har samband med varandra och påver-kar jämställdheten. Resultatet visade betydelsen av att värdera könsskillna-derna positivt och att ge alla samma möjligheter. Det krävs en förändring av attityder och värderingar för att nå ökad jämställdhet, vilket tar tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)