Autistiska barns ökade möjlighet till alternativ och kompletterande kommunikation : Fallstudie av ett förbättringsarbete enligt OD metodiken

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund: Många barn med autism har svåra sociala och kommunikativa problem, vissa har även beteendeförändringar som skapar problem även för deras familjer. När problemen blir så stora att hela familjelivet påverkas väljer vissa föräldrar att lämna sitt barn till personal på barnboende för barn med funktionsnedsättning.

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet är att alla barn på barnboendet ska ha en fungerande kommunikation, möjlighet till delaktighet i de aktiviteter som utförs på barnboendet. Syftet med studien är att beskriva hur personalen på barnboendet för barn med autism upplever om förbättringsarbetet har möjliggjort för barnen att använda kommunikationshjälpmedel och vara delaktiga på barnboendet?

Metod: Förbättringsarbetet har skett genom Organization Development (OD). Studien är en fallstudie där OD metodiken beskrivs likväl som personalens upplevelser av förbättringsarbetet och utvecklingen i barnens kommunikation. Empirisk data har samlats via intervjuer av fokusgrupp. Intervjuera har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Resultatet visade att barnens delaktighet på barnboendet ökade genom användning av alternativ och kompletterande kommunikation. Fler kommunikationsmetoder prövades utifrån olika barns behov. Personalen upplevde ökad samsyn kring arbetet med barnens kommunikation. Det gavs möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Deras tankar tydliggjordes i och med att orden skrevs ner i en handlingsplan. Samverkan med föräldrarna hade blivit enklare och vissa föräldrarna hade blivit mer intresserad av barnens kommunikationsmöjligheter.

Konklusion: Resultatet visade att förbättringsarbete med OD-metodiken gav autistiska barn möjlighet att utveckla sina kommunikationssätt i barnets aktuella kontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)