SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. Materialet utgjordes av 122 webbenkäter från olika boenden för ensamkommande inom Västra Götalands län. Vi använde oss av en kvantitativ metod och analyserade empirin med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Analysen byggde vidare på två teoretiska begrepp, KASAM och coping, samt en teoretisk modell, krav/kontroll-modellen. Vår studie visade att det är organisatoriska faktorer inom boendets verksamhetsram samt psykisk ohälsa hos de ensamkommande som har störst inverkan på boendepersonalens mående. En angelägen fråga för vidare forskning omfattar studier som undersöker frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö inom andra professioner som möter ensamkommande i sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)