Larvterapins påverkan vid behandling av kroniska bensår : Litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Larvterapi är en alternativ behandlingsmetod i bensårsläkning. Sårläkning med larver har förekommit i mer än 70 år men vid antibiotikans introduktion minskades användandet av larvterapi. Då det idag finns problem med antibiotikaresistens introducerades larvterapi åter. Syftet med denna studie var att belysa hur larvterapi påverkar bensårsbehandlingen för patienter med kroniska bensår. Metod: En integrativ litteraturstudie genomfördes utifrån två kvalitativa och sju kvantitativa vetenskapliga artiklar.  Resultat: Det som belystes var fysiologisk påverkan av bensåret såsom debridering och läkning samt upplevelsen av larvterapi såsom smärta, obehagskänslor och lukt. Studien visade att debridering vid bensår med larvterapi gav bättre resultat än med hydrogelbehandling. Larverna debriderade såren från nekrotisk vävnad så att bensårens omfång minskade drastiskt. Anmärkningsvärt var att sex av nio studier nämnde att smärta upplevdes under behandlingsprocessen men att acceptansen av larvterapi som behandlingsform var över förväntan trots smärtan. En del patienter hade initialt en negativ inställning inför larvterapi men var villiga att prova behandlingsmetoden. Larvterapi kunde förbättra patienters välbefinnande och vid smärtförekomst gick behandlingsmetoden att genomföra med hjälp av information och smärtstillande läkemedel varvid den totala läkningstiden förkortades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)