Håller Sveriges statsfinanser över tiden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Håller Sveriges statsfinanser över tiden? Annika Lignell och Oskar Buhre Inledning: Om några år har vi anledning att misstänka att den svenska välfärden kommer att försämras om inget görs den närmast tiden. När 1940- talets baby-boom går i pension kommer troligtvis underskottet i Sveriges statsfinanser att vara högt och framtidens arbetskraft, alltså vi, får betala för 50 procent fler pensionärer än idag. Med fler sjukskrivningar, ett nytt pensionssystem och fler förtidspensionärer är det intressant att följa utvecklingen eftersom finansieringen av välfärdssystemet baseras på skatteintäkter. Syfte: Vi avser att analysera om Sveriges statsfinanser är hållbara i framtiden genom att beräkna kostnaderna för de åtaganden som kan bli följden med dagens politik och beräkna en eventuell obalans i statsbudgeten. Metod: Genom att beräkna framtida värden, omräknat till dagens penningvärde, av finanspolitikens kassaflöden får vi fram ett mått på den eventuella finansiella obalansen (FO) som råder i Sverige. Resultat: Utredningen visar, utifrån gjorda antaganden, att den finansiella obalansen i landet är en betydande faktor i de svenska statsfinanserna. Obalansen uppgår enligt våra beräkningar till ett belopp om ungefär 25 000 miljarder kronor, vilket motsvarar en ”skuld” till statskassan på cirka 3 miljoner kronor per invånare i landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)