Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

Sammanfattning: Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. Värmen från värmeverken distribueras till lokaler och bostäder med värmebehov via fjärrvärmeledningar som ligger nedgrävda i marken. Hos varje kund som är ansluten till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. I värmeväxlaren överför fjärrvärmevattnet värme till fastighetens interna värmesystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka i en returledning till värmeverket för att värmas upp igen. Fjärrvärmens distributionssystem utvecklats genom åren. I Sverige är systemen förlagda med andra och tredje generationens fjärrvärme. Tredje generationen fjärrvärme som är den metod som används idag. För att sänka utsläpp från produktionsanläggningar och uppnå nationella och globala miljömål jobbar energibolagen för att uppnå effektivare energianvändning. Ett sätt att effektivisera energianvändningen är att minimera värmeförlusterna i fjärrvärmens distributionssystem. Det här examensarbetet har för avsikt att undersöka skillnader i värmeförluster hos fjärrvärmesystem av andra generationen och fjärrvärmesystem av tredje generationen. Arbetet undersöker om det lönar sig ekonomiskt att byta ut de äldre ledningarna mot nyare med avseende på värmeförlusterna. Simuleringar av de olika systemen redovisar energiförlusterna i framledningen i systemet i watt per meter. Återbetalningstid och miljöpåverkan beräknas med hjälp av indata från energibolagen. Energibolagen har bistått med indata genom en strukturerad intervju. Resultatet visar sig att värmeförlusterna inte kan motivera utbyte av ledningarna på egen hand. Tillsammans med andra faktorer så som vattenläckage och reparationskostnader kan värmeförlusterna vara en viktig faktor att ta hänsyn till i en reinvesteringskalkyl. Med tanke på fjärrvärmeproduktionens främst använder förnybara bränslen går det inte heller att se några positiva miljöeffekter genom att byta ut ledningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)