Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen Seminariedatum: 2020–06–03 Ämne/kurs: FEKH19 Författare: Caroline Smedmark, Daniel Åhré & Frida Mattsson Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: IT-branschen, EBITDA-marginal, företagsålder, konkurrensfördelar Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan företagsålder och konkurrensfördelar inom IT-branschen. Metod: En kvantitativ longitudinell ansats med hypotetisk-deduktiv metod med utgångspunkt i framtagna hypoteser, vilka testas empiriskt utifrån paneldata och regressionsanalyser med fixerade effekter. En deskriptiv analys genomfördes för IT-branschen som helhet. Regressionsanalyser genomfördes för den kinesiska, amerikanska (USA) och franska marknaden. Teoretiska perspektiv: Ackumulering av tillgångar är en process som beskriver hur tid kan spela en avgörande roll för skapandet av konkurrensfördelar. Spårbundenhet beskriver de processer som gör att företag fastnar i sina hjulspår och inte lyckas följa med i marknadens utveckling. Schumpeterianska chocker utsätter företag och branscher för förändringar där förmågan till anpassning sätts på prov. Empiri: Studiens empiri består av 2 678 IT-företag från 54 olika länder under tidsperioden 2010 till 2018 med 18 198 observerade årsredovisningar hämtade från Orbis databas. IT-branschen kännetecknas för att vara innovativ och utsättas för förändring. Studien undersöker därför sambandet mellan företagsålder och EBITDA-marginal över tid. Slutsats: Studiens resultat finner ett negativt samband mellan företagsålder och EBITDA-marginal. Sambandet är signifikant för USA och Kina men inte statistiskt säkerställt för Frankrike.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)