Främjande av Health Literacy i kommuner : En kvalitativ studie om hälsoutvecklares erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Health literacy handlar om att som individ ha kunskap, motivation och kompetens att få tillgång till, förstå, bedöma och tillämpa hälsoinformation och fatta hälsosamma och hållbara beslut. Hälsofrämjande arbete är en förutsättning för att stärka health literacy. Kommunen spelar en nyckelroll i hälsofrämjande arbete eftersom den samlar olika aktörer med gemensamma mål. Därför är strategier och förankring inom kommunen nödvändiga för att möta utmaningar inom detta område. Syftet med studien är att belysa hur kommunanställda hälsoutvecklare beskriver att de arbetar hälsofrämjande med health literacy samt hur arbetet kan utvecklas i framtiden.Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 14 hälsoutvecklare i skildakommuner. Resultatet visade att de använde sig av anpassade verktyg och strategier för att skapa lärtillfällen för individer och grupper. Resultatet visade även att tvärsektoriellt arbete är en nyckel för framgång. Vidare visade resultatet att reflektion och kritiskt tänkande var betydande verktygsamt att möjliggöra aktiviteter, som utöver det fysiska, främjade flera aspekter av hälsan. Utvecklingsmöjligheter ansågs bland annat vara mer integrerat hälsofrämjande arbete och resurser för att möjliggöra insatser.Slutsatsen som drogs var att ytterligare anpassade strategier och verktyg behöver utformas för att underlätta hälsoutvecklares arbete med health literacy, därigenom ges fler möjlighet att stärka sin och andras hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)