Elevers förflyttningar före och efter idrottslektioner – mer än bara förflyttningar?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

Sammanfattning: På platser utanför de formella undervisningssituationerna har skolan inte alltid insyn i de kunskaper och värderingar som förmedlas, eftersom skolpersonal inte alltid är närvarande. Sådana platser kan vara de förflyttningar och övergångar som eleverna gör mellan olika platser i samband med idrottslektioner. Syftet med denna uppsats är att nå ökad kunskap kring hur dessa förflyttningar och elevernas tid utanför klassrumsmiljö kan få betydelse för såväl elevernas sociala liv och välmående som deras kunskapsutveckling. Uppsatsens datainsamling skedde genom observationer och gruppintervjuer av elever i årskurs 4. Resultatet har analyserats utifrån Reiss motivationsteori, teoretiska utgångspunkter kring sociala samspel, delar av MAKIS-formeln samt den didaktiska triangeln. Resultatet visar att eleverna i förflyttningarna bland annat samtalar om ämnet Idrott och hälsa samt gruppindelningar. Elevernas motivation till idrottslektioner tycks bero på dels om de finner aktiviteterna roliga och utmanande, dels deras uppfattning kring gruppindelningar. Vidare framkommer att det i några av förflyttningarna förekommer konflikter och situationer med kränkande behandlingar. Resultatet visar även att eleverna i förflyttningarna kopplar och uttrycker känslor i relation till kommande idrottslektions innehåll, gruppindelningar, eget ansvar samt graden av stress.  En slutsats som kan dras från denna uppsats är att förflyttningarna kan ses som betydelsefulla platser där elevernas kunskapsutveckling möjliggörs genom samspel och relationer som skapas. Denna kunskapsutveckling kan ha en viss begränsning inom ämnet Idrott och hälsa mot bakgrund av att erhållandet av vissa kunskaper kräver kroppsligt utförande i idrottssalen. Vidare visar uppsatsen att det förekommer händelser i förflyttningarna som kan ha såväl en positiv som en negativ betydelse för elevernas sociala liv och välmående. Vidare forskning kring uppsatsens ämne kan bidra till att såväl lärare som skola får en ökad kunskap kring de kunskaper och värderingar som förmedlas i platser utanför klassrumsmiljö samt vilka pedagogiska konsekvenser detta kan föranleda. Nyckelord: förflyttningar, Idrott och hälsa, kunskapsutveckling, relationer, välmående

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)