Effekter av medicinsk honung vid sårbehandling : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund Honung har använts inom sårvård i tusentals år. Dock har den fallit i glömska i modern tid då sjukvården fick tillgång till antibiotika. Överutskrivning av antibiotika bidrar till att antibiotikaresistenta bakterier utvecklas. Nyare forskning visar att sårbehandling med honung uppfattas som lovande. Sjuksköterskor ansvarar för val av lämpliga förband vilket gör att sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning för att kunna utföra en evidensbaserad praktik. Syfte Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa forskningsbaserad kunskap om effekterna på sårläkning av medicinsk honung hos patienter med sår. Metod Litteraturöversikt bygd på tio vetenskapliga studier har genomförts som en strukturerad litteraturstudie med inslag av den metodologi som används vid systematiska översikter. Resultat Ett tema: God sårläkningsförmåga samt fyra huvudkategorier av effekter av medicinsk honung i sårläkningsprocessen: antimikrobiell effekt, understöd till sårläkningsprocessen, förbättrad livskvalitet samt säkerhet har identifierats i denna studie. Slutsats Medicinsk honung har god sårläkningsförmåga tack vare sin antimikrobiella effekt, understöd till sårläkningsprocessen, förbättrad livskvalitet för patienterna samt säker användning. Medicinsk honung kan användas på alla typer av sår i olika faser av sårläkningsprocessen. Medicinsk honung är säker att använda både för vuxna och barn. Sjuksköterskornas evidensbaserade praktik ger en möjlighet att bidra till minskningen av användandet av antibiotika genom att välja medicinsk honung i sårbehandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)