Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. Förgiftning kan förhindras genom att säkerställa att djuret inte har tillgång till det giftiga ämnet. Därför är djurägares kunskap om potentiella förgiftningar i hemmiljö en viktig del av det förebyggande arbetet. Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka vilka symptom som hundar förgiftade av choklad, xylitol och lök vanligen uppvisar, samt att beskriva hur dessa hundar behandlas och vårdas på bästa sätt. Syftet var även att undersöka hur stor kunskapen är hos hundägare om vilka livsmedel som kan orsaka förgiftning hos hund, samt på vilket sätt hundägare föredrar att få information gällande förgiftningar hos hund i hemmiljö. En litteraturstudie genomfördes för att samla in vetenskaplig information angående livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö. Vid förgiftning av choklad, xylitol respektive lök kan många olika symptom uppkomma. Resultat från litteraturstudien var överlag överensstämmande vad gäller symptombild för respektive förgiftning. Hundens symptom kan dock variera beroende på individ, mängd giftigt livsmedel som hunden förtärt samt hur lång tid som gått sedan förtäring. Behandling och omvårdnad anpassas efter hundens allmäntillstånd och varierar beroende på när det giftiga livsmedlet förtärts. Att påbörja rätt behandling och omvårdnad i tid kan vara avgörande för hundens överlevnad. För att undersöka hundägares kunskap gällande potentiellt giftiga livsmedel för hund genomfördes en enkätstudie. Enkäten besvarades av 983 hundägare/tidigare hundägare. Resultatet visade att det är en signifikant skillnad i kunskap angående huruvida ett livsmedel är giftigt eller ej mellan de olika livsmedlen. Respondenterna visade en bättre kunskap gällande de livsmedel som är mer vanligt förekommande vid förgiftningar hos hund (choklad, vindruvor, lök, russin, xylitol och vitlök), och en sämre kunskap om livsmedlen avokado, rå potatis och kaffe. Resultatet från enkäten visade även att hundägare föredrar att få information gällande livsmedelsförgiftningar hos hund via email. Enkätstudiens resultat pekar på vikten av att informera hundägare om potentiella livsmedelsförgiftningar hos hund, vilket förhoppningsvis kan förhindra både skador och dödsfall hos hundar runtom i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)