"KVINNOKAMP 2.0" - En studie av diskursen om feminism i Svenska Dagbladet 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur diskursen omfeminism i Svenska Dagbladets påverkas av atttidningen är obundet moderat. Hur gestaltas feminismsom rörelse, identitet och politik i Svenska Dagbladet?Vilka relationer mellan skribenternas åsikter ochgestaltningen av feminismen kan utläsas?Metod och material: Studien analyserar 45 artiklar publicerad i SvenskaDagbladet under 2018 med hjälp av ett analysschemadär gestaltningsteori och diskursanalys kombineras.Urvalet baserades på sökorden feminism, feminist ochfeminister för att avgränsa materialet till relevantaartiklar. Därefter gjordes ytterligare ett urval genomgenomläsning av artiklarna för att avgränsa materialet tillde artiklar där feminism ansågs vara centralt i artikeln.Huvudresultat: Analysen visar att feminismen som politik och identitetstarkt förknippas med vänsterpolitik, samtidigt somfeminismen sällan gestaltas som en social rörelse.Sammantaget kan detta ses som att Svenska Dagbladetavlegitimerar feminismen och gestaltar ett behov av en”kvinnokamp 2.0”. Analysen visar att SvenskaDagbladets skribenter tenderar att gestalta feminismennegativt i de artiklar där deras egna åsikter är tydliga.Svenska Dagbladets gestaltning kan ses som enpostfeministisk syn på feminismen med ett tydligt fokuspå individualisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)