Känslor som uppkommer hos personer med ätstörningar under behandlingen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ätstörningar är ett folkhälsoproblem som kan orsaka allvarliga komplikationer.Ätstörning är ett samlingsbegrepp som innefattar anorexia nervosa, bulimia nervosa ochhetsätning. Tillstånden som nämns i kandidatuppsatsen är Anorexia Nervosa och BulimiNervosa. Syfte: Syftet är således att belysa känslor som uppkommer hos personer medätstörning under behandling. Metod: En litteraturöversikt tillämpades med hjälp avelektronisk sökning utförd i databaserna CINAHL och PubMed för att få fram artiklar somsvarar på syftet. Tio artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad metod granskades tillresultatet. Resultat: Resultatet sammanställdes och analyserades i teman; Inre känslor ochBehov av socialt stöd med sammanlagt sex subteman. Slutsats: Personer med ätstörningupplever en variation av känslor under behandlingens process. Det framkommer även att stödfrån familj och vårdpersonal är betydande för patienten. Genom att vi som sjuksköterskorhjälper och vägleder personer till att hantera de känslor som de har om de själva men somäven uppkommer under behandlingstiden kan patienten få hjälp att öka egenmakt över sinsjukdom. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att uppnå en känsla av sammanhang genom enuppmaning till internetbaserad självhjälp och stöd från omgivningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)