Konsumenters syn på återanvändningsbara textila menskydd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I dagsläget finns det inga infrastrukturer för separat insamling av textilavfall i Sverige, textilier slutar således upp i det kommunala avfallet. Ett producentansvar kommer träda i kraft den 1 januari 2022 vars syfte är att textilier ska samlas in separat för återanvändning eller återvinning. Insamlingen kommer att vara begränsat till textilier i form av kläder, hemtextil, inredningstextil, väskor och accessoarer. För närvarande beaktas inte textila återanvändningsbara mensskydd i befattningen. Trots att det finns flera textila alternativ på marknaden idag, vilket kan skapa en relevans för att utveckla ett system dedikerat till insamling för återanvändningsbara textilt mensskydd. Studien undersöker kvinnors syn på ett framtida insamlingssystem för textila återanvändningsbara mensskydd, deras möjliga deltagande samt hur de resonerar kring sina val av mensskydd. Studien är empirisk och har använt sig av kvalitativ forskning med enskilda semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Syftet med intervjuerna var att fastställa konsumenters relation till mensskydd, återanvändningsbara mensskydd och ett insamlingssystem. En tematisk analys användes för att söka kopplingar och mönster i den insamlade empirin. Det finns en stark bild av menstruation som något ohygieniskt och mycket privat vilket har hämmat diskussioner om ämnet. Utan en aktiv debatt om de engångsmensskydd som används idag och dess miljöpåverkan kan inte behovet av mer hållbara alternativ motiveras. Det finns således mindre anledning för konsumenter av engångsmensskydd att skifta till en ny produkt som inte är lika etablerad på marknaden. Möjligheten till insamling av återanvändningsbara textila mensskydd i återvinningssyfte sågs dock som något positivt, då det skulle öka viljan hos respondenterna att använda den typen av produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)