Kränkningar på nätet : ny norm på internet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala medier kan se ut samt att studera om det finns något som särskiljer det från kränkningar som sker öga mot öga. Eftersom den tekniska utvecklingen skapar förändrade förutsättningar för det sociala samspelet gör det att personer som arbetar med att förebygga kränkningar och mobbning ställs inför nya utmaningar. Därför är studien även inriktad på hur skolan kan arbeta med dessa kränkningar. Enligt en rapport från BRIS ”Barnens Rätt I Samhället” får de in fler och fler samtal varje år som handlar om mobbning och annan kränkande behandling. Detta talar för att det här är ett viktigt problem som behöver studeras närmare. Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats i form av halvstrukturerade intervjuer. Ungdomarna intervjuades i fokusgrupper med fyra ungdomar i en grupp och två i en annan. Två skolkuratorer har intervjuats enskilt. De teoretiska utgångspunkterna för studien var symbolisk interaktionism och Erving Goffmans dramaturgiska sociologi. Den forskning som gjorts är främst inriktad på mobbning och den kunskap som finns idag går inte alltid att direkt överföra till det som sker på internet. Flera studier har visat att det finns en del grundläggande skillnader mellan de kränkningar som sker på internet jämfört med andra kränkningar, även om konsekvenser i form av oro och stress är ofta är detsamma för offret. Denna studies resultat visar bland annat att ungdomarna anser att det ofta är ett råare språk på internet där de upplever det som en ny norm, vilken innebär att det är mer acceptabelt att ge elaka kommentarer. Det framkom även att ungdomarna önskar att skolan lyfter frågor runt kränkningar i sociala medier mer än vad som görs idag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)