Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. Till vår uppsats har vi valt att göra en kvantitativ enkätundersökning som vi sedan följde upp med kvalitativa intervjuer med chefredaktörerna på EK, KK och SN. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på om journalisterna upplever stress i sin vardag på redaktionen och i så fall varför. 23 frågor skickades ut till 71 journalister, varav 32 svarade. Där framgick att över hälften av de anställda funderade på att byta jobb. Den främsta orsaken till det uppgavs vara arbetsvillkoren. Stress fanns också över tekniken som arbetsredskap, personalbrist, samt osäkerhet inför framtiden med tanke på nedskärningar. Efter sammanställningen av enkäten gjordes kvalitativa intervjuer med chefredaktörerna på de tre redaktionerna. Eva Burman (EK), Marie Hillblom (KK) och Anna Falk (SN) intervjuades och fick ta del av resultatet från enkätundersökningen och ge sin syn på arbetsvillkoren, digitalisering, nedskärningar och framtiden. Resultatet från intervjuerna visade att chefredaktörerna har förståelse för den stress som journalisterna känner men gav också sin bild av hur de önskar att journalisterna själva kunde bidra till att minska den. Som teoretisk ram för vår studie har vi valt teorier om kommersialiseringen och managerialism enligt Ulrika Andersson och kombinerat med Karasek och Theorells krav-kontroll och stödmodell, som är en av de ledande teorierna inom psykosocial arbetsmiljöforskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)