Samverkan mellan daglig verksamhet och gruppboende enligt lss

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Författare: Emelie Tu; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie har samverkan mellan daglig verksamhet och gruppboende i fokus. Syftet med arbetet är att visa på att samverkan är en viktig förutsättning för verksamheter. Vilka faktorer har påverkan i samverkansprocessen och hur brukarna samt verksamheten påverkas i helhet. Socialstyrelsens kartläggningar har visat brister på samverkan mellan olika verksamheter, kommuner och enskilda yrkesutövare. Detta påvisar ett betydande problem som finns. Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien arbetar på dagliga verksamheter och gruppboenden inom LSS i Malmö stad. Resultaten av empirin påvisade att samverkan är en viktig förutsättning för verksamheter. Faktorer som bidrog till en successiv samverkan visade sig vara den gemensamma samsynen hos personalen. En gemensam samsyn kan vara att ha brukarfokus eller en helhetssyn över brukarens situation och behov. Faktorer som försvårade samverkan bekräftades vara bland annat tid, personalens arbetstider kolliderade med varandra och det är även svårt att hitta en passande tid till möte för alla inblandade aktörer. Slutsatsen i diskussionskapitlet blir att samverkan är en viktig förutsättning som aldrig kan ta slut, utan enbart kan förbättras. En fungerande samverkan kan innebära att brukaren mår bra och verksamheten får en harmonisk atmosfär. Medan en ickefungerande samverkan leder till att brukaren faller mellan stolarna och verksamheten påverkas negativt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)