Operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: En viktig del i operationssjuksköterskors arbete är att genom lämpliga omvårdnadsåtgärder förhindra att patienter drabbas av postoperativa sårinfektioner. Operationssjuksköterskan är ansvarig för att operationsområdet är sterilt tills operationen är avslutad. Detta innebär bland annat att hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning görs på ett korrekt sätt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva operationssjuksköterskornas erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret samt förbandsläggning. Metod: En kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade frågor användes. Sex operationssjuksköterskor deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna som varade mellan 30 - 40 minuter. Resultat: Resultaten visade ett tema ”Stolt yrkeskunskap men begränsande faktorer gällande fortsatt förbättring av arbetsmetoder” samt tre kategorier och sju subkategorier. Konklusion: Rengöring av ett avslutet operationssår utförs i nuläge enligt beprövad arbetserfarenhet och rutiner men det krävs en ny evidensbaserad kunskap tillämpas i det dagliga arbetet för att bedriva en evidensbaserad omvårdnad. Även tydliga riktlinjer för uppföljningen av postoperativa sårinfektioner skall implementeras i det dagligen utkommande arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)