Svenska ordaccenter hos skånska barn med språkstörning Lyssnarbedömning och akustisk bedömning av minimala och semiminimala ordpar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

Sammanfattning: Denna studie syftar till att studera ordaccenter hos barn i förskoleålder med skånsk dialekt och språkstörning. I studien undersöks huruvida barnen har problem med ordaccenterna och i vilken utsträckning. Barnens yttranden bedöms perceptuellt av två lyssnargrupper och akustiskt som spektrogram, där jag tittat på grundtonskurvan. Svar söks också kring huruvida vissa ord är svårare att bedöma eller producera än andra ord och om lyssnargruppernas bedömningar skiljer sig åt. Inspelat material från 8 barn i åldrarna fyra år och åtta månader till sex år och fyra månader har presenterats för tio lyssnare. Bland de tio lyssnarna i perceptionsstudien ingick fem naiva och fem icke-naiva lyssnare. Det inspelade materialet består i semiminimala och minimala par med olika ordaccent hämtad från deltest 7 ur Samuelssons och Nettelbladts ?Bedömningsmaterial för svensk prosodi? (opublicerat). Resultaten visar att barnen i studien har tydliga problem med de svenska ordaccenterna, särskilt i de lite mer abstrakta orden, enligt både akustiska och perceptuella mätningar. Samstämmigheten i lyssnargrupperna var något låg, men högre bland de icke-naiva lyssnarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)