Likvärdig bedömning – Ett omöjligt uppdrag? En studie om likvärdig bedömning i samhällskunskap

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Att vara lärare kräver att man är väl insatt i de styrdokumenten som ligger till grund för hur undervisning och bedömning ska gå till i svensk skola. Lgr11 kan på så sätt liknas en handbok för läraryrket. Komplexiteten i denna handbok är när den lämnar ett alltför stort utrymme till egen tolkning. Samtidigt som styrdokumenten enskilt ska tolkas ska lärare säkerhetsställa att bedömningen i svensk skola är likvärdig. Detta är ett bland lärarens många uppdrag i skolan men något av det mest omdiskuterade då lärare anser att det kan, i viss mån, vara omöjligt. Studiens syfte har grundats i dessa diskussioner som resulterat i en kvalitativ forskningsstudie för att undersöka vad lärare anser om kunskapskraven och hur de arbetar för att uppnå en lik- värdig bedömning trots att kunskapskraven lämnar utrymme till egen tolkning. Studiens syfte besvarades med tre frågeställningar: ”Hur upplever lärare kunskapskraven i samhällskunskap för årskurs 6?”, ”Hur arbetar lärare för att uppnå likvärdig bedömning trots det friutrymme som ges i samband med tolkning av kunskapskraven?” och den tredje och sista frågeställningen ”Vilka svårigheter anser lärare finns med kopplingen mellan tolkning av kunskapskraven och likvärdig bedömning?”. Studien är uppbyggd på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex verksamma samhälls- kunskapslärare som arbetar i årskurs 4–6 på olika skolor i västra Sverige. Intervjuerna genom- fördes med hjälp av en intervjuguide som tidigare testats i en pilotstudie. Eftersom intervjuerna var av kvalitativ semistrukturerad form lämnade frågorna utrymme för öppna och utförliga svar. Det resulterade i att intervjupersonerna fick tillfälle att dela med sig av sina egna erfarenheter och reflektioner kring ämnet. Resultatet av min studie visade att lärare anser att det finns svårigheter i tolkningen av kun- skapskraven vilket inte gynnar en likvärdig bedömning. Den främsta svårigheten låg i de tolk- ningsbara värdeorden som ligger till grund för vilket specifikt betyg eleven kan få. För att uppnå en likvärdig bedömning ansåg lärarna att sambedömning var en fungerande metod. Dock både tid- och resurskrävande vilket gör att flera skolor och kommuner inte använder sig av metoden på ett sätt som lärarna i studien önskade. Resultatet diskuterades i förhållande till tidigare forskning inom området. Forskningen är mestadels publicerad i Sverige och förhåller sig till den svenska skolan. Genom studien ges även inblick i det svenska betygssystemet och den svenska läroplanen. Allt diskuteras i förhål- lande till likvärdig bedömning och betygssättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)