Root resorption during the retention phase after orthodontic treatment with fixed appliance – a randomized controlled trial

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med studien var att granska periapikala intraorala röntgenbilder avseende extern apikal rotresorption på överkäkens incisiver, före och efter retentionsbehandling med avtagbar retentionsapparatur. Syftet var också att registrera intra och inter-observatör överrensstämmelse vid bedömning av rotresorption. Metod: Studien utfördes som en randomiserad klinisk prövning. Patientmaterialet omfattade75 patienter och insamlades på specialistkliniken för ortodonti i Ystad, Sverige. Patienterna behandlades för trångställning mellan år 2001-2007 och behandlingen involverade extraktion av fyra pre-molarer följt av fast ortodontisk apparatur i båda käkarna. Patienterna randomiserades till tre olika retentionsgrupper för retentionsbehandlingen (25 patienter i varje grupp). Intraorala periapikala röntgenbilder togs i överkäksfronten före ortodontiska behandlingens start (T0), vid retentionsbehandlingens start (T2) samt efter retention (T2.1). Genom observation av intraorala periapikala röntgenbilder angavs ett index (0-4) för rotresorptionen för respektive överkäksincisiv. Fyra observatörer granskade var för sig samtliga röntgenbilder, och vid ett senare tillfälle granskades 20 stycken slumpvis utvalda bilder. Resultat: Studien visar att rotresorption förekommer under den ortodontiska behandlingen med fast apparatur och signifikanta skillnader i rotresorption registrerades av två av fyra observatörer under retentionsbehandlingen (p<0.05). Inter-observatörs överrensstämmelsen var generellt låg, medan intra-observatör överrensstämmelsen var något högre. Konklusion: Enligt denna studie förekommer rotresorption under den ortodontiska behandlingen med fast apparatur, och till viss del även under retentionsperioden med avtagbar apparatur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)