Autismspektrumtillstånd och lärande - uppfattningar och praktiskt förhållningssätt : En kvalitativ studie utifrån intervjuer med lärare och pedagoger i särskild undervisningsgrupp

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Abstrakt Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar hos lärare och pedagoger som arbetar i särskild undervisningsgrupp om vad som är främjande för lärandet för personer inom Autismspektrumtillstånd samt ta reda på hur de arbetar i praktiken för att bemöta dessa elevers behov. Metoden som användes för datainsamling var intervjuer av fem respondenter tillhörandes yrkeskategorin specialpedagoger samt lärare. Resultatet visade att det är flera faktorer som är betydande för vad som är främjande för lärandet för dessa individer. Faktorerna är inte uteslutande varandra utan hör på ett eller annat sätt samman och är till stor del beroende av varandra. De faktorer som framkom var vikten av ett gott bemötande samt att pedagogen/läraren bör besitta förmågan till att vara lyhörd inför eleven. Det krävs en tydlighet gällande sättet att kommunicera samt att vara tydlig i hur bekräftelse och beröm ges. Även relationers betydelse och vikten av samverkan kring personer inom Autismspektrumtillstånd för att främja lärandet för dessa individer framkom. Vidare synliggjordes vikten av anpassningar bland annat genom hjälpmedel, planering samt anpassning av klassrum. Avslutande faktor var den sociala träningens betydelse för denna kategori av individer och hur denna är bidragande för lärandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)