Arbetsberedning i produktion : En studie att undersöka arbetsberedning i produktion för Serneke Sverige AB

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Sofie Jakobsson; [2021]

Nyckelord: Arbetsberedning i produktion;

Sammanfattning: Bygg- och anläggningsbranschen är en komplex bransch med många aktörer som är involverade i samma projekt. Dagens byggande ställer krav på hög kunskapsnivå, en effektiv produktion och en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Genom noggrann planering har studier påvisat att detta resultat kan uppnås. Arbetsberedning är ett berepp som används i bygg- och anläggningsbranschen och dess syfte är att underlätta utförandet av ett byggnadsmoment. För att nå uppställda krav, angiven tidsram, en god ekonomi och en säker arbetsmiljö för byggprojektet ska en arbetsberedning förberedas, upprättas, genomföras och utvärderas. I Arbetsberedningen ska information om vilken arbetsmetod, vilket material, vilka hjälpmedel, vilka risker och vem som ska utföra momentet dokumenteras. För att arbetsberedningen ska uppfylla dess syfte ska arbetsberedningen framställas i god tid. Examensarbetet syftar till att undersöka arbetsberedningens betydelse för produktionen, kartlägga hur företaget arbetar med arbetsberedningar, hur medarbetarna upplever att arbeta med arbetsberedningar och undersöka om det finns några fel och brister i arbetsberedningen som används idag, och komma med förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Examensarbetet har utförs i samarbete med Serneke Sverige AB, region norr på aktuellt projekt i Gammelstad, Luleå under vårterminen 2021. Stuiden har utförts med hjälp av en litteraturstudie medföljt av en intervjustudie där fem utvalda medarbetare från olika positioner i verksamheten har intervjuats. REsultatet av studien påvisar att samtliga respondenter har ett positivt synsätt på betydelsen av arbetsberedningen för produktionen. Medarbetarna upplever däremot att tillvägagångssättet med framtagandet av arbetsberedningen har varit bristande, framförsllt i planeringsstadiet, trots att arbetsberedningen visar sig vara ett av de viktigaste styrdokument som finns i verksamheten för produktionen. Utöver en bristande planering önskar medarbetarna ett bättreengagemang och en uppföljning under pågående och utfört arbetsmoment, för att utvecklas som individer och för att verksamheten ska utvecklas. Anledningen till bristerna i planeringsprocessen och uppföljningen kan härledas till tidsbrist och den omfattande dokumentation som ska framställas vid ett byggprojekt. Den slutsats som har tagits från analys- och diskussionsdelen framhåller jag utvecklings- och förbätttringsåtgärder såsom att skapa en erfarenhetsbank med arbetsberedningar, skapa förståelse mellan yrkesgruppernas syn på arbetsberedning genom samordnade möten, samordna möten med region- och platsledning för att diskutera utvecklingsmöjligheter med arbetsberedning från möten med yrkesarbetarna, erbjuda utbildning eller introduktion till nyanställda som ska upprätta arbetsberedning, skapa en rutin hur arbetsberedningar ska planeras, upprättas, utföras och följas upp, skapa en checklista över arbetsberedningar som ska framställas för ett projekt, genomföra kontinuerliga uppföljningar under momentets gång och efter avslutat moment samt underlätta arbetssättet för egenkontroller. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)