Upplevelser av en ständigt föränderlig yrkesroll: Exemplet med Medicinska sekreterare på Skånes universitetssjukhus

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett arbetspsykologiskt perspektiv beskriva och analysera de medicinska sekreterarnas upplevelser av en ständigt föränderlig yrkesroll. Uppsatsen bygger på en empirisk undersökning, med kvalitativ hermeneutik ansats samt tematisk analysmetod. Intervjuer har genomförts med åtta kvinnliga medicinska sekreterare verksamma vid två olika kliniker på Skånes universitetssjukhus. De medicinska sekreterarna är en illa beforskad grupp. Av den anledningen väcktes intresset för denna yrkeskategori och följande studie belyser de medicinska sekreterarnas upplevelse av en ständig föränderlig arbetsvärld då det i yrkesrollen ingår många olika arbetsuppgifter som i dagsläget förändras mer och mer i takt med att sjukhusvärlden utvecklas. En tematisk analys genomfördes och resultatet mynnar ut i sex huvudteman kopplade till förändring; yrkesrollen medicinisk sekreterare, inställning och syn på förändring, kommunikation, relationer, delaktighet och förtroende. I intervjuerna framkom att de medicinska sekreterare anser sig vara en mycket viktig yrkesgrupp, vårdens ”spindeln i nätet”, men som ofta glöms bort. De anser därutöver att deras delaktighet och påverkan i förändringsprocesser är svag. Därtill riktar dem en misstro till vissa organisationsförändringar, samtidigt som de ser ljust på att utvecklas. Om Skånes universitetssjukhus vill involvera även de medicinska sekreterarna under förändringar bör de belysa yrkesgruppen, samt att ledningen bör öppna upp för att få sekreterarna delaktiga i förändringsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)