Aktiebolags återköp och inlösen av egna aktier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar förvärv av aktiebolags egna aktier (återköp). Återköp tilläts för noterade publika aktiebolag 2000. Sverige var då ett av de sista länderna i Europa som tillät återköp. Återköp ger svenska aktiebolag möjlighet att på ett enkelt sätt överföra överskottslikviditet till aktieägarna, optimera bolagets kapitalstruktur och använda återköpta aktier vid företagsförvärv. Ett återköp kan ske både genom ett offentligt återköpserbjudande och på börsen. Flera bolagsföreträdare pekar på att återköp via börsen är ett flexibelt sätt för att överföra överskottslikviditet, därför att det kan ske allt eftersom, efter att en bedömning av lönsamhet, förvärvsmöjligheter och kassaflöde gjorts. Aktiekursen stiger oftast då ett bolag offentliggör att det skall återköpa aktier. Av den anledningen finns det en risk att återköp kan missbrukas, t.ex. kan återköp användas som ett sätt att stärka ledningens incitamentsprogram. Uppsatsen behandlar också minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (inlösen). Inlösen var innan återköp tilläts den enda metoden som var tillgänglig för att överföra överskottslikvid till aktieägarna, förutom utdelning. Inlösen är omgärdat med en rad regler till skydd för bolagets bundna egna kapital och därför är det något mer omständligt att genomföra, än återköp. Inlösen används då bolagen vill överföra en stor mängd kapital till aktieägarna t.ex. efter en försäljning av en verksamhet. Vidare tar uppsatsen upp vilka skattekonsekvenser som offentliga återköpserbjudanden och inlösenprogram får för den enskilde aktieägaren. Generellt sett är både återköp och inlösen ett mer skatteeffektivt sätt för att överföra överskottslikviditet till aktieägarna, än utdelning. Många aktieägare är dock tveksamma till programmen eftersom de medför merarbete vid deklarationen och de anser inte att merarbetet är värt de extra kronor som programmen medför gentemot utdelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)