Avskaffandet av revisionsplikten : Väljer små företag frivillig revision?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte: Reglerna angående revisionsplikten för små företag i Sverige är sedan år 2010 förändrad. Det har sedan dess förts diskussioner om huruvida gränsvärdena i Sverige bör ändras eller inte och därför kan revisionsplikten anses vara ett aktuellt ämne. Denna studie syftar till att beskriva och analysera huruvida de tre storlekskriterierna angående revisionsplikt (nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda) är lämpliga och tillräckliga för att mäta fördelarna med revision för små företag. Studien syftar även till att undersöka olika faktorer som kan komma att påverka valet av frivillig revision. Metod: Undersökningen har en deduktiv ansats med kvantitativ metod. Genom att formulera hypoteser som är grundade på tidigare forskning har vi därefter undersökt om dessa hypoteser kan accepteras eller förkastas utifrån vårt empiriska material. Utifrån den kvantitativa metoden har vi använt oss utav enkäter. Resultat & slutsats: Storlek (nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda) kan inte fullständigt mäta fördelarna med revision i små företag. Studien visar att nettoomsättning och balansomslutning fångar nyttan och kostnaden med revision. Resultatet ger även antydningar till att antal anställda varken fångar kostnaderna eller fördelarna med revision och skulle enligt vår studie kunna uteslutas som kriterium i revisionslagstiftningen. Förslag till fortsatt forskning: Om möjligheten finns hade det varit intressant att göra om studien, men då med ett större urval företag från hela Sverige. Ett förslag till framtida forskning inom detta område är att undersöka små företag som bildats innan revisionsplikten avskaffades år 2010. Genom detta går det eventuellt att undersöka om synen på revision har förändrats hos dessa företag. Uppsatsens bidrag: Studien har bland annat identifierat vilka fördelar som spelar in när det kommer till valet av frivillig revision. Detta är något som kan vara bra för företagen att vara medvetna om när och om gränsvärdena höjs. Revision är en kvalitetsstämpel, inte bara i årsredovisningen utan även för företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)