Upptagningskvalité på sockerbetor

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Författare: Erik Moll; [2006]

Nyckelord: sockerbetor;

Sammanfattning: Sockerbetsodlingen i Sverige står inför stora förändringar. Europeiska Unionen kommer i juli 2006 att införa en ny marknadsordning för socker som innebär sänkta betpriser på cirka 44 % i Sverige. Lönsamheten i odlingen kommer att minska drastiskt. För att bibehålla lönsamheten i odlingen krävs sänkta kostnader och ökade skördar. SBU startade 2003 ett projekt, Team 20/20 som syftar till att höja avkastningen i sockerbetsodlingen och sänka kostnaderna. Sju referensgårdar i Skåne med mycket god historisk avkastning valdes ut. Som ett led att öka skörden utfördes hösten 2005 studie av gårdarnas upptagningskvalité. Ett relativt enkelt sätt att öka nettot i sockerbetsodlingen är att minska förluster vid upptagning och lagring. För dålig blastning, rotspetsbrott, jordförekomst, och ytskador/sprickskador är alla parametrar som årligen kostar de svenska sockerbetsodlarna stora summor pengar i form av sockerförluster. Genom att förbättra upptagningskvalitén och minska upptagningsförlusterna kan odlaren med relativt enkla medel spara in uppemot 1500 kr per hektar. Svenska försök utförda av SBU under 2002 visar tydligt att skadade betor har dubbelt så höga sockerförluster som friska betor. Genom att tillämpa en tysk metod för bedömning av upptagningskvalité skapar odlaren sig snabbt en bild av läget. Metoden som tillämpas är den så kallade LIZ-metoden som är hämtad från det tyska Land Wirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe. Metoden bygger på att man testar 100 betor per stuka, tio betor per provplats och tio provplatser jämnt fördelade över stukan. Betorna bedöms varje provplats för sig. Av tio betor får endast 2 vara underkända för att stukan ska godkännas. Parametrarna som bedöms är: för liten, för hård, sned blastning, jordförekomst, yt/sprickskador samt rotspetsbrott. För att kontrollera om metoden lämpade sig väl i svensk sockerbetsodling samt jämföra normal odlaren med Team 20/20-odlarna utförde SBU i november 2005 ett omfattande undersökning på 40 stukor i främst mellersta och norra Skåne. Undersökningen visade att stora summor pengar finns att spara in på att minska upptagningsförlusterna samt öka upptagningskvalitén. Team 20/20-gårdarna visade bättre upptagningskvalité jämfört med medelgården enligt de tyska kriterierna på LIZ-konceptet. Dock finns mycket kvar att göra även på dessa gårdar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)