Digitala hjälpmedel inom matematikundervisningen.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med mitt arbete är att ta reda på varför och hur lärare arbetar med digitala hjälpmedel inom matematikundervisningen för att få svar på mitt syfte har jag valt att formulera tre frågeställningar. Frågeställningarna är:Hur arbetar lärare med digitala hjälpmedel i matematikundervisningen?Hjälper digitala hjälpmedel lärarna att formulera högt eller lågt kognitivt tänkande inom matematikundervisningen?Vad har lärare för inställning gentemot digitala hjälpmedel i matematikundervisningen?Jag har valt att använda mig av två metoder för att samla in empiri. Dessa metoder är observationer och intervjuer. Resultatet har visat på att lärarnas inställning är avgörande för hur frekvent lärare använder digitala hjälpmedel i matematikundervisningen. Resultatet ger en inblick i hur lärare arbetar med digitala hjälpmedel och vilken kognitiv nivå uppgifterna har när elever arbetar med digitala hjälpmedel. Jag har analyserat mitt resultat med hjälp av mitt teoretiska ramverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)