Vad är det som övervakar mig? En studie om ungdomars medvetenhet kring personaliserade flöden och digital källkritik

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Studien undersöker hur ungdomar som växt upp i en digital värld förhåller sig källkritiskt till information de tar del av på digitala plattformar, hur medvetna de är angående personaliseringen på internet och hur det påverkar deras flöde. Syftet med studien är att ta reda på hur unga förhåller sig till och upplever de uppkomna effekterna som följd av deras användande. Vidare diskuterar studien hur ungdomar värderar olika typer av källor och vad deras erfarenheter eller upplevelser är av det påverkade flödet. Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod genom tre stycken fokusgrupper. Empirin utgörs av datainsamling via samtal med fokusgrupper om fyra deltagare vid tre olika tillfällen. Varje samtal varade mellan 45 - 60 minuter. Resultatet visar att respondenterna märkt av att deras flöde personaliserats men att de inte vet varför eller hur det går till. Vidare visar också resultatet att samtliga respondenter upplever att de är väldigt källkritiska och att de pratar mycket om värdet av källkritik i skolan, men då endast förankrat till faktasökande. I diskussionerna togs det upp hur användaren också kan eller bör ha källkritik gentemot influencers, olika nyhetssajter och privatpersoner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)