Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter : En litteraturstudie i omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: ABSTRAKT   Hermodsson V och Jeppsson R. Sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2021.   Bakgrund: År 2017 avled cirka 11 miljoner människor av sepsis världen över. Sepsis definieras som ett tillstånd med livshotande organdysfunktion som orsakas av stört systemiskt svar på en infektion. Dödligheten vid sepsis är cirka 24% efter 30 dagar. Den största bidragande faktorn till överlevnad vid sepsis är tidiga interventioner. Sjuksköterskan är vital för att tidigt identifiera begynnande sepsis eftersom hen arbetar närmast patienten. Syfte: Studiens syfte var att sammanställa sjuksköterskans möjligheter och begränsningar för att upptäcka sepsis hos vuxna patienter. Metod: En litteraturstudie med kvantitativ design. Datainsamlingen gjordes via databaserna Pubmed och Cinahl. Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga studier som relevansgranskades, kvalitetgranskades och analyserades efter lämplig mall. Studierna var publicerade mellan 2006-2021. Resultat: Tre kategorier framkom; bristande kunskap, utbildning i kombination med protokoll samt mätinstrument och screening. Sjuksköterskorna hade en låg generell kunskap om sepsis- och SIRS-kriterier men med ökad utbildning kombinerat med protokoll samt olika mätinstrument för screening sjönk mortaliteten bland patienterna med sepsis. Konklusion: Sammanfattningsvis påvisade studien att sjuksköterskans brist på kunskap kring sepsis och aktuella kriterier, patofysiologi och rekommenderad behandling var en begränsning vilket resulterade i lägre upptäckt av de patienter som drabbats, högre mortalitet och sämre vård. Möjligheter för sjuksköterskan att upptäcka sepsis visade sig vara utbildning kring tillståndet i kombination med protokoll för interventioner samt mätinstrument som kan ge tidiga indikationer på sepsis. Dessa möjligheter ökade överlevnaden och förbättrade vården. Nyckelord: begränsningar, litteraturstudie, möjligheter, sepsis, sjuksköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)