Variabler bakom sportslig framgång

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats har för avsikt att belysa faktorer bakom sportslig framgång. Till följd av det stora ekonomiska fokus inom idrotten är studiens syfte att istället hitta makroekonomiska faktorer som påverkar sportslig framgång. Till studien valdes de 20 främsta europeiska fotbollslagen ut baserat på deras rankingpoäng mellan åren 2000 - 2016. Rankingpoängen, tillika mått på sportslig framgång har sedan jämförts med fem utvalda landspecifika makroekonomiska faktorer; inflation, BNP-tillväxt, arbetslöshet, politisk stabilitet och befolkningsmängd. Dessa faktorer har också samlats in över tidperioden 2000 - 2016.Studien har använt sig utav en multipel linjär regressionsanalys för att identifiera korrelationer mellan de utvalda faktorerna och sportslig framgång. Statistikprogrammen SPSS, Microsoft Excel och Microsoft Azure Machine Learning Studio har bistått med hjälp för bearbetning och analys av insamlade data. Resultatet påvisar inget starkt linjärt samband mellan de utvalda variablerna och sportslig framgång. Samtidigt redogör resultatet för en förklaringsgrad på 63 % gällande faktorn arbetslöshet. Studien kan inte stoltsera med någon revolutionerande upptäckt. Däremot kan studien bidra med att landspecifika faktorer högst troligt inte korrelerar med idrottslig framgång. Samtidigt kan studien fungera som ett underlag för vidare forskning på ämnet om faktorer bakom sportslig framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)