I ett internetforum för sig : en netnografisk studie av kvinnlig nätkultur och feminism utifrån cottagecore-fenomenet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Cottagecore är del av en bredare uppgång av olika estetiska stilar på sociala medier som har ökat i popularitet under coronapandemin. Med bilder på idylliska landskap, traditionella kläder och levnadssätt kan det beskrivas som en nätkultur där ett pastoralt liv i harmoni med naturen idealiseras. Trots denna idealisering av gamla levnadsvanor har fenomenet dock främst anammats av unga kvinnor och queer tjejer. Genom att utforska den gemenskap som har uppstått bland deltagarna på internetforumet Reddit är avsikten med denna studie därmed att förstå det som en feministisk miljö där föreställningar om femininitet och sexuell identitet utmanas och normer ifrågasätts. Uppsatsen tar utgångspunkt i en netnografisk innehållsanalys genom att studera deltagarnas bilder och de diskussioner som äger rum på gruppens forum mellan deltagarna själva. Resultaten av studien visar att forumet används som ett kulturellt utrymme för kreativitet och kvinnlig gemenskap där betydelsen av traditionell femininitet omdefinieras genom en förkastning av könsnormer. En subversiv femininitet framträder på så sätt i deltagarnas sätt att frigöra sig från kravet att finnas till för den manliga, heterosexuella blicken. Som motkultur förkroppsligar cottagecore dock inte bara en estetik; det politiserar en livsstil genom att främja alternativa levnadsvanor. I intersektionen mellan femininitet och natur hittas spår av en feministisk online-rörelse som antyder om ekofeministiska strävanden där en radikal förändring i levnadsvanor är målet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)