ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. Det har blivit viktigare för utbildning ochpedagogik med interkulturell kompetens för att bättre förstå och förhålla sig till dagensmångkulturella värld och samhälle. Konfucianism har under mer än två årtusendenspelat en central roll i Kinas kultur och samhällsliv. Förutom att Konfucius läggertonvikten på moral i utbildningen är han den första personen i Kinas långa historia somförespråkar att utbildningen borde vara öppen för alla. Vidare belyser han att läraremåste kunna känna till varje elevs förutsättningar och anpassa sitt undervisningssättefter elevens förmåga, behov och personlighet.Metod: Vi valde att utföra en kvalitativ studie med sex intervjuer. Vi använde oss av denfenomenografiska metodansatsen som datainsamlingsmetod. Våra sex respondenterkommer ifrån Kina och har kinesiska som sitt modersmål. De har alla barn i årskurs 7-9,som har deltagit i modersmålsundervisning i svenska skolan .Resultat: Resultatet visade att kinesiska invandrarföräldrar hade många förväntningar - särskilt pålärarens undervisning och skolans förvaltning. Lärarens attityd och undervisningssättvar de två viktigaste områdena som både svenska lärare och modersmålslärare ikinesiska borde förbättra. Föräldrarnas egen upplevelse av barndom och skolgångpåverkade mycket deras syn på den svenska skolan. En av de sex respondenterna visadeett stort förtroende för svenska skolan, två visade ett litet och tre visade varken storteller litet förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)