Gymnasieelevers förståelse av evolution med fokus på naturligt urval och evolutionära träd

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

Sammanfattning: Gymnasieelevers förståelse av naturligt urval och fylogenetiska träd har undersökts genom en enkätundersökning med 223 elever på fyra gymnasieskolor i Sverige. Resultatet från studien visar att elever oftare svarar rätt på flervalsfrågor med evolutionära träd än på frågor som behandlar naturligt urval. Det skulle kunna vara för att de frågor (och svar) som tar upp naturligt urval har mer text, där den relevanta informationen måste kunna tas ut först från frågan och sedan från svarsalternativen för att kunna välja det rätta alternativet. Resultatet visar även att det inte finns något samband mellan elevernas förståelse av evolutionära träd och naturligt urval. Eleverna kan alltså förstå det ena (evolutionära träd) men behöver inte nödvändigtvis förstå det andra (naturligt urval) och vice versa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)