Controllern, en ekonomi och IT-kunnig systemutvecklande affärspartner

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Kia Norhardt; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De flesta branscher genomgår en så kallad fjärde industriell våg med digitala transformationer som innebär inköp, utveckling och integration av nya tekniska resurser. Detta förväntas skapa effektivare automatiserade arbetsprocesser samt tillgänglighet till data och värdefull information. Det senaste årtiondet har dessa transformationer ökat exponentiellt till följd av teknikens snabba utveckling och tillgänglighet till prisvärda avancerade tekniska lösningar. Ökad investering och användande av IT har visat sig leda till produktivitet och är idag en nyckelfaktor för ekonomins utveckling.  Då controllern anses vara en nod mellan den operativa verksamheten och dess strategi- och affärsutveckling har digitala transformationer lett till nya arbetsprocesser för denne vilket bidragit till krav på kompletterande och avancerade kompetenser inom IT. Detta är en kvalitativ empirisk studie som studerar förväntningar om controllerns IT-relaterade kompetenser vilka är dataanalys, datahantering och datadriven rapportering. En referensram har framtagits med hjälp av litteraturgenomgång av tidigare studier. Vidare har en innehållsanalys av 92 platsannonser för svenska controllers genomförts. Syftet har varit att att bidra med en empirisk studie om controllern som IT-kunnig affärspartner där näringslivets efterfrågan gällande controllerns IT-relaterade kompetens undersöks. Studiens resultat pekar på att controllern börjar skifta mot att bli en ekonomi och IT-kunnig systemutvecklande affärspartner.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)