Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter som upplever smärta. Att som sjuksköterska förstå att smärtan är mångdimensionell och innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga uppfattning är till stor hjälp för att nå lindring. Fortfarande finns det kunskapsluckor och ett behov av utbildning inom området. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet. Metoden är en litteraturöversikt där åtta vetenskapliga artiklar som svarar upp till syftet granskats och analyserats enligt Axelssons analysmetod. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever samtalet som en grund till att bygga goda relationer med såväl patient som närstående. Det visar sig vara komplicerat att skilja på smärtans dimensioner då de hänger samman och påverkar varandra. Sjuksköterskor har en svår uppgift i att identifiera vilken typ av smärta som patienten uttrycker. Behovet av både grundkunskap och fortsatt utbildning inom palliativ vård efterfrågas. Också ökad kunskap i hur sjuksköterskor kan hantera de svåra samtal som oundvikligen uppstår i vårdandet av den döende patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)