Vem är jag nu? : Identitetens påverkan hos unga vuxna som vuxit upp som Jehovas Vittnen och blivit uteslutna

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur identiteten hos unga vuxna som vuxit upp inom Jehovas Vittnen påverkas av en uteslutning. Detta utifrån den sociala identitetsteorin och Marcia´s teori om identitetstatusarna i en identitetsutveckling. Studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med åtta unga vuxna fd. Jehovas Vittnen som vuxit upp i organisationen. Den induktiva tematiska analysen gav tre huvudteman; In- och utgrupps tänkande; underordnande och lydnad samt begynnande distansering och uppvaknande. Ett av resultaten var att deltagarna hade lärt sig redan som barn ett in- och utgruppstänk. och att utifrån denna sociala identifiering begränsades deltagarnas umgänge, till att endast umgås med ingruppen och undvika att umgås med personer i utgruppen. Detta fick effekter vid uteslutning i uppbyggandet av nya sociala relationer, där de saknade referensramar om hur de skulle agera i vissa sammanhang, de visste inte vad som förväntades av dem i samhället, de saknade helhetsbilden av samhället och dess sociala samspel. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)