Politiska aktörers roller och agerande

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Demonstrationer i Iran år 2009 och i Egypten år 2011 fick två olika utslag: Egypten fick regimskifte medan Iran förblev oförändrat. Vår studie använder sig av Ruth Berins Colliers förklaringsmodell för länder i transition för att identifiera de inblandade aktörerna och deras arena of action. Vidare förklarar vi med hjälp av teorin om rational choice varför aktörerna agerade som de gjorde. Vi har använt oss av en empirisk analys där materialet har bestått av primär- och sekunddärmaterial. De aktörer vi har kunnat identifiera har till stor del tillhört insidergruppen och konflikterna har uppstått främst på grund av splittring mellan dessa. Outsiders har tagit del i konflikterna men inte varit lika framträdande. Vårt resultat visar att kommunikationen har ökat i betydelse men att våld fortfarande är avgörande. Andra faktorer som utländsk påverkan och historia har även spelat en roll i konflikterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)