Att vårdas på en akutmottagning - patienters erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnad är avgörande för patienters upplevelser av en akutmottagning. Brister i omvårdnaden kan leda till onödigt lidande för patienter. Hendersons teori utgår från människans behov av omvårdnad, vilket är relevant utifrån patienters erfarenheter av att besöka en akutmottagning. Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att vårdas på en akutmottagning. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys som inkluderade nio studier. Resultat: Resultatet visade på att miljö på akutmottagningen, sjuksköterskans roll till patienten och grundläggande omvårdnad påverkade patienters erfarenhet av en akutmottagning. Slutsats: Genom att skapa interventioner som möjliggör omvårdnadsåtgärder kan det leda till minskat lidande och större tillfredsställelse hos patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)