Struktur och omdöme i förhållande till legitimitet : en studie om auktoriserade revisorers uppfattningar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Nuvarande studier tyder på att det finns ett ökat krav på revisorsprofessionen. Därför har det uppkommit fler lagar, regler och standarder. Samtidigt finns det ett ökat krav på legitimitet, ändå är det som så att revisorn måste använda sitt omdöme för att kunna revidera en klient/kund. Detta har därmed lett till problemformuleringen: Hur ser sambandet ut mellan struktur och omdöme i förhållande till legitimitet?

 

Syftet med denna magisterstudie är att förklara sambandet mellan struktur och omdöme i förhållande till legitimitet. För att göra det har en deduktiv ansats tillämpats och genom att först genomföra en pilotstudie i form av intervjuer har huvudstudiens enkätundersökning kunnat preciseras.

 

Avslutningsvis antyder resultatet i studien att det finns flera dimensioner av legitimitet, struktur och omdöme. De olika dimensionerna av struktur och omdöme påverkar legitimitetens dimensioner olika på grund av att revisorn är professionell, vilket tyder på att strukturen inte alltid kan styra revisionen för att skapa legitimitet utan strukturen måste främst fungera som ett hjälpmedel till revisionen och på så vis kan det skapas legitimitet. Dock finns det också specifika krav på revisionen och hur den ska genomföras vilket i sin tur skapar legitimitet. Det är därför viktigt att skilja på vilken legitimitet som skapas, det vill säga om det är Comfort vs Discomfort, Professionalitet eller Klientrelation, samt att det är viktigt att se om det är omdömet eller strukturen som skapar legitimiteten.

 

 

Nyckelord: Struktur, omdöme, legitimitet, revisionsprocess och auktoriserad revisor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)