Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Gunnar Gredeby; [2021]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. För Kullabergs naturreservat i nordvästra Skåne var ökningen av besökare under våren och sommaren år 2020 mycket påtaglig. Intensifieringen av besökare resulterade i ett behov hos Länsstyrelsen Skåne, som förvaltar reservatet, att övervaka hot mot Kullabergs naturreservats naturvärden, relaterade till det ökade intresset för friluftsliv. Syftet med denna studie var att identifiera ovannämnda hot samt att föreslå övervakningsmetoder för att möjliggöra observation av de effekter som uppstår på grund av det ökade besökstrycket. Genom praktikarbete i Kullabergs naturreservat kombinerat med en litteraturstudie identifierades hot och övervakningsmetoder föreslogs. Hoten var i huvudsak ökat slitage på mark, förändrad störningsregim, nedskräpning och eventuell spridning av invasiva arter. Förslagen på metoder för miljöövervakning bestod till stor del av olika typer av regelbundna fotograferingar, inventeringar, samt involvering av olika grupper av besökare. Dessa metoder kan sannolikt möjliggöra uppmärksammandet av trender i värdefulla dynamiska strukturer i reservatet. Emellertid krävs troligen ytterligare naturvårdsinsatser för att adressera de mänskligt orsakade hoten mot naturvärdena i Kullabergs naturreservat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)