Stalkning – olaga förföljelse : Polisens bemötande av stalkningsoffer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Sammanfattning: Stalkning, systematisk förföljelse är ett brott som ökar i Sverige, närmare 150 000 personer utsätts varje år visar Brå (2006) i en undersökning. Stalkningsoffrens tillvaro påverkas kraftigt och många är rädda. En tredjedel av stalkningsoffren anmäler förövaren men det finns brister i handläggningen av stalkningsärenden eftersom de inte prioriteras av rättsväsendet. Okunskap om brottets komplexitet och det lidande som brottsoffren utsätts för är vanligt bland poliser. Ny lagstiftning kommer dock att ge polis och åklagare möjligheter att agera kraftfullt i framtiden. Syftet med fördjupningsarbetet är att samla kunskaper om bemötandefrågor av personer som utsatts för stalkning samt att titta närmare på förslaget till det nya brottet, olaga förföljelse, ur ett bemötandeperspektiv. Dokument som beskriver den nya lagstiftningen, polisiära arbetsmetoder och bemötandefrågor inom området för stalkning har analyserats. Resultatet består av två delar: Stalkingutredningen, SOU 2008:81, beskriver offret, förövaren och förslaget till det nya brottet. STALKNING - En rapport om Polisens hantering i fall av stalkning, beskriver polisens hantering och synpunkter angående bemötande av stalkningsoffer. Resultatet visar att kunskap om det nya brottet och dess problematik, ger polismannen förutsättningar att förmedla ett professionellt bemötande till brottsoffer som utsatts för stalkning. Ny lagstiftning ger polisen bättre redskap att arbeta med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)