Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuter som arbetar inom neurologisk rehabilitering beskriver sitt arbete utifrån arbetsterapiprocessen, med ett särskilt fokus på uppföljningar. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, där fyra verksamma arbetsterapeuter inom neurologisk rehabilitering deltog i semistrukturerade intervjuer där ett strategiskt urval användes. Datainsamlingen analyserades med en riktad kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studien framkom det att ett arbete i enlighet med arbetsterapiprocessen handlar om att arbeta klientcentrerat. Uppföljningar är komplexa eftersom tydliga rutiner saknas och tillvägagångssätten för uppföljningar varierar. Fysiska och sociala miljöfaktorer så som hjälpmedel, träningsredskap samt teamarbete bör vara tillgängliga på arbetsplatsen för att praktisera framgångsrik arbetsterapi och erbjuda patienter en effektiv rehabilitering. Slutsats: Studien ger en ökad kunskap om uppföljningars komplexitet och förslag på hur detta kan åtgärdas. Fler studier behövs för att se om detta är en generell upplevelse för andra verksamma arbetsterapeuter. Framtida studier bör även undersöka betydelsen av att i större utsträckning prioritera uppföljningar inom akutvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)