“Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång,vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. I högteknologiska och dynamiska branscher, såsom dataspelsindustrin, är framgång avhängig kreativitet och innovation, trots tillväxt. Med bakgrund i detta är studiens syfte att bidra med ökad förståelse för hur anställda på dataspelsföretag upplever kulturen.Föreliggande studie är kvalitativ och empirin bygger på semistrukturerade intervjuer medanställda på tre dataspelsföretag med startupbakgrund. Empirin analyseras utifrån strukturella och kulturella teorier för att problematisera kulturen och strukturens avhängighet, och därigenom skapa ökad förståelse kring företagskulturens olika aspekter och upprätthållandet av dessa aspekter. Slutsatserna från studien visar i likhet med tidigare forskning att gemenskap, ledarskap och värderingar utgör viktiga aspekter av företagskultur. Men till skillnad från tidigare forskning visar studien att kulturbärarrollen inte enbart kan tillskrivas ledare och chefer, utan att kulturbärare återfinns på alla hierarkiska nivåer i startups. Studien belyser dessutom att det inte finns ett recept för effektiv startupkultur, eftersom den i allra högst grad är kontextbunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)