Spykist javisst, men sen då? ? En studie om musikesteters framtidsplaner

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Title: Spykist ? of course, what then? - A study of the future plans of young music students in a Swedish high school. This study is dedicated to examine in what direction music students on a Swedish high school are planning to continue their education. The students, mainly 18-19 years old, are in different ways influenced in their specialised music studies by the arts program offered by their school. Will they aim for future higher musical studies or are they satisfied to have music only as a leisure pursuit? This study is based on a survey which included 99 students from grades 2 and 3 in a high school in the south of Sweden, called "Spyken". The result shows that between 40 and 50 % of the students are planning a future musical career. The students suggest several improvements concerning the ability of this school to prepare students for their career. However more than every fourth student cannot give an account of future plans of studies. A lot of gender differences are becoming visible through the questions of the survey and they show for example that the boys are more insecure and the girls are more longterm planning in regard to music and career. The environment of every student including culture, traditions, family and media play a complex role to form a base for their decision about future plans. In addition, spare time musical activities during adolescence, particularly related to the community culture school, seem important to convince students to choose the musical profession. The most important reasons why the students have chosen the arts program on Spyken are wishes to obtain musical progress and influence from former and satisfied students. The most coveted musical professions are "freelance musician" and to become "a well known artist". Spykist javisst, men sen då? ? En studie om musikesteters framtidsplaner. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasieelever vid det estetiska programmets musikgren planerar att vidareutbilda sig. Dessa studenter, i huvudsak runt 18-19 år, påverkas på olika sätt i sin kontext av gymnasiala musikstudier. Siktar eleverna mot vidare musikstudier och musikyrken efter gymnasiet eller betraktar de musikutövandet som en fritidssyssla. Denna studie är baserad på 99 elevenkäter i årskurs två och tre på estetprogrammets musikgren vid gymnasieskolan Spyken i Lund. Resultatet visar att mellan 40 och 50 % av studenterna planerar för en framtida musikutbildning och musikkarriär och de har flera förslag på hur utbildningen ska kunna utgöra en bättre förberedelse för detta. Emellertid kan mer än var fjärde elev inte redogöra för sina framtida studieplaner utan svarar "vet ej". En hel del könsskillnader blir synliga genom studien och de visar till exempel att killarna är mer osäkra när det gäller studieplaner samt att tjejer tvärtom visar större långsiktighet när det gäller studier och musikkarriär. Miljön runt varje student med kultur, traditioner, familj och media tycks utgöra en komplex väv av påverkan för att forma beslut om framtidsplaner. Emellertid så verkar fritidsmusicerandet under uppväxten, i synnerhet i kontakten med kulturskolan, ha en viktig betydelse för att ge tidig övertygelse om framtidsplaner med musikinriktning. De viktigaste anledningarna till att eleverna valt estetiskt program på Spyken är önskan om att kunna utvecklas musikaliskt samt att de blivit påverkade av andra nöjda elever som går eller tidigare har gått på Spyken. Musikyrkena som är mest eftertraktade bland musikesteterna är "frilansmusiker som turnerar med artister och band" samt "artist och kändis".

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)