Anestesi- och Intensivsjuksköterskans upplevelser och hantering av etiska dilemman vid vård av patienter med Covid-19 : En empirisk studie med kvalitativ ansats

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning  Bakgrund I slutet av december 2019 drabbades världen av en pandemi orsakat av SARS-CoV-2, som fick namnet Covid-19. Viruset orsakar ett ökat intensivvårdsbehov och respiratorplatserna behövde bli fler. För personalen innebar det ökad arbetsbelastning. Den 11 mars 2020 slog WHO fast att spridningen av viruset klassas som en pandemi. Syfte Syftet var att beskriva intensiv- och anestesisjuksköterskans upplevelser och hantering av etiska dilemman vid vård av patienter med Covid-19. Metod Kvalitativ ansats med beskrivande design och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Fem intensivvårdssjuksköterskor och fem anestesisjuksköterskor som hade arbetat med patienter med Covid-19 inkluderades.  Huvudresultat Resultatet i studien beskrev hur specialistsjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman och hantering av dessa vid vård av patienter Covid-19. Resultatet sammanställdes till ett tema: Innebörden av att arbeta som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen under pågående pandemi. Och fem kategorier: Att arbeta med en ny smittsam sjukdom, förändring i teamarbetet, förutsättningarna för omvårdnad förändrades, att möta patienternas värdighet med känslor, att hantera etiska dilemman. Kategorierna visar på specialistsjuksköterskans upplevelser och betydelse för arbetssituationen.   Slutsats Covid-19 pandemin har påverkat anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor och arbetssituationen förändrades för många av dem. I föreliggande studie framkom specialistsjuksköterskors förmåga att anpassa sig och möta en ny smittsam sjukdom samt ett nytt behov av omvårdnad. Det visade på etiskt och emotionellt svåra situationer inom omvårdnaden som de var tvungna att utföra för att göra gott längre fram och strategier för hantering av dessa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)