Elevers språkutveckling. En studie kring verksamma specialpedagoger/speciallärares syn på elevers språkutveckling.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att studera hur verksamma specialpedagoger/speciallärare resonerar om eleversspråkutveckling. En jämförelse mellan tidigare forskning och styrdokument finns i resultatdiskussionen.Huvudfrågorna är hur specialpedagoger/speciallärare identifierar, åtgärdar och ser för orsaker till att elever fårproblem med avkodningen. Till sist har vi en fråga hur specialpedagoger/speciallärare resonerar kring hurfonem och avkodning hör samman. Vår metod är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur verksammaspecialpedagoger/speciallärare resonerar kring elevers språkutveckling. Intervjufrågorna ville vi ha öppna föratt de tillfrågade skulle kunna resonera fritt kring frågorna. Material vi använder i vår studie ärspecialpedagoger/speciallärare som deltar i vår studie, samt relevant forskning och styrdokument. Vi utgår frånStukat ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap”, Denscombe ” Forskningshandboken: försmåskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna” samt Esaiasson m.fl. ”Metodpraktikan: konsten attstudera samhälle, individ och marknad”, när vi skrivit vårt arbete. Resultatet av studien är att verksammaspecialpedagoger/speciallärare ser ett samband mellan fonem och avkodning, men att det ser olika ut beroendepå elev och elevsituation. Studieresultatets betydelse för vårt framtida läraryrke är att är att vi fått insikt i hurverksamma specialpedagoger/speciallärare ser på sambandet mellan fonem och avkodning, samt att vi fått endjupare medvetenhet och förståelse kring problematiken, olika begrepp som språkstörning, språkutvecklingsamt avkodning. Vi har erhållit kunskaper som hjälper oss i vårt framtida arbete med elever som fårsvårigheter med avkodningen och fonem. Men också en större variation av metoder när det gäller att hjälpaelever att börja läsa och skriva. Samtidigt hoppas vi även att andra verksamma och i vardande pedagoger kanha nytta av att ta del av våra gjorda erfarenheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)